Place to Visit

Home  »  Place to Visit

Place of interest in and around Mayapur Inside ISKCON campus

 • Main temple for darsan of
  • Sri Sri Radha Madava Asta Sakhis
  • Sri Sri Pancha Tattva
  • Sri Sri Prahlad Nrsingha Dev
 • Srila Prabhupada’s Pushpa samadhi mandir
 • Srila Prabhupad’s quarter at Lotus Building
 • Srila Prabhupada Bhajan Kutir
 • Goshala
 • Bhakti Vedanta Gurukula

Outside of ISKCON campus

 • Yoga Pitha: Birth place of Lord Caitanya
 • Srivas Angan
 • Murari Gupta’s house
 • Bhakti siddhanta Sarasvati Thakura Samadhi
 • Chandrasekhara Bhavan
 • Gaura-Kishora dasa babaji Samadhi
 • Chand Kazi Samadhi
 • Sri Rajapur Jagannatha Temple

Others

 • Belpukur- Madan Gopal Temple
 • NarasimhaPalli
 • Amghata- Mango grove
 • Hari-Hara Ksetra
 • Bhaktivinoda Thakura’s house
 • Surabhi Kunja
 • Praudha Maya Temple
 • Dharmesvara Mahaprabhu Temple
 • Jagannatha dasa babaji Bhajan kutir and Samadhi
 • Sarvabhauma Bhattacharya Temple
 • Champahati- GauraGadadhara temple
 • Saranga murari’s house
 • Santipur: Advaita Acharya’s house.